Tiểu sử Ông Nguyễn Ngọc Thiện

nguyenngocthienÔng Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày sinh: 27/3/1959
Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
– Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
– Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Anh văn
Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Nguyễn Ngọc Thiện