Tiểu sử Ông Trương Minh Tuấn

truongminhtuanÔng Trương Minh Tuấn

Ngày sinh: 23/9/1960
Quê quán: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
– Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
– Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Chính trị học
Bình luận

Bạn Đang Xem Tiểu sử Ông Trương Minh Tuấn